Algemene verkoopsvoorwaarden

Oeganda Reizen Banner

Oeganda Reizen
BE 0670.521.606
Dennelaan 102A
2960 Brecht
België

1. Behoudens strijdige contractuele beschikkingen, zijn onze facturen te Brecht contant betaalbaar, netto en zonder disconto.

2. De afgesproken leveringstermijnen zijn niet bindend en worden enkel ten indicatieve titel gegeven; in geen geval kan een laattijdige levering aanleiding geven tot annulering van de bestelling.

3. De firma Oeganda Reizen treedt enkel op als verdeler van de bestelde goederen; zij kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de via haar geleverde diensten.

4. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag brengt de factuur conventionele en gerechtelijke intresten op à rato van 10% per jaar, verschuldigd tot op de datum van de betaling. Het verschuldigde factuurbedrag wordt daarenboven verhoogd met 10% ten titel van forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding wegens wanbetaling en zulks met een minimum van 50€ per openstaand factuurbedrag.

5. Elke betaling door de klant zal eerst worden aangewend ter aanzuivering van de verschuldigde intresten en kosten (inbegrepen het forfaitair schadebeding).

6. De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen van Oeganda Reizen van rechtwege en zonder enige ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

7. Elk protest betreffende de facturen dient binnen de 8 dagen na de levering per aangetekend schrijven aan de firma Oeganda Reizen ter kennis worden gebracht, bij gebreke waaraan de factuur geacht wordt te zijn aanvaard door de klant.

8. Aanvaarding van een factuur geldt als aanvaarding van de Algemene Voorwaarden van de firma Oeganda Reizen.

9. Bij betwistingen zijn enkel de rechtbanken van de zetel van Oeganda Reizen bevoegd om van de vordering kennis te nemen; Bij betwistingen over leveringen in het buitenland, is enkel het Belgisch recht van toepassing. In geval van strijdige verkoopsvoorwaarden, zijn enkel deze van de firma Oeganda Reizen geldig.

10. De goederen blijven ten alle tijde eigendom van Oeganda Reizen en dit tot volledige betaling ervan.